Algemene voorwaarden in de salon


Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beyond beauty en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Inspanningen Beyond beauty

Beyond beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Beyond beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24H voorafgaande aan de afspraak aan Beyond beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beyond beauty 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beyond beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Beyond beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24H voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Beyond beauty.

 

Artikel 4. Betaling

Beyond beauty vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

Beyond beauty vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een pin betaling te voldoen. Betalingen in termijn zijn niet mogelijk.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beyond beauty voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beyond beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Beyond beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Beyond beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Beyond beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beyond beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Beyond beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beyond beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beyond beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

Artikel 8. Garantie

Beyond beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio.

- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

- De cliënt andere producten dan door Beyond beauty geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- De cliënt jonger dan 18 jaar is.

 

Artikel 9. Beschadiging en Diefstal

Beyond beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Beyond beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beyond beauty.

Beyond beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Beyond beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beyond beauty en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Artikel 11. Nail Art

Indien Beyond beauty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Beyond beauty. Beyond beauty mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beyond beauty het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Bij Beyond beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. 

 

Artikel 13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

 

Artikel 14. Recht

Op elke overeenkomst tussen beautysalon Beyond beauty en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Leeftijd

De minimale leeftijd die Beyond beauty hanteert voor het zetten van kunstnagels is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Beyond beauty.